Shop Guitar Hưng Yên là cửa hàng mua bán các loại đàn guitar từ acoustic dây sắt, classic cổ điển, electric điện cho đến guitar mini cỡ nhỏ cho trẻ em học tập. Các thương hiệu đàn guitar danh tiếng như Ba Đờn, Thuận, Ayers, Yamaha, Epiphone, Fender cho đến cả Taylor, Martin đều có mặt đầy đủ tại Shop.
Website: danguitarhungyen.com/
Add: số 60 đường Tuệ Tĩnh, phường An Tảo, Hưng yên
Email: shopdanguitarhungyen@gmail.com
Hotline: 0862.246.138

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!