Collagen peptide là dạng thủy phân của các loại collagen thông thường. Sau khi thủy phân collagen bình thường, chúng ta sẽ nhận được một chuỗi axit amin ngắn. Đây là những phân tử cực nhỏ nên thẩm thấu nhanh và sâu vào nhiều lớp của da. Nhiệm vụ chính của collagen thủy phân là tái tạo lớp biểu bì da và cải thiện những tế bào bị tổn thương lâu ngày. Điều này giúp tăng độ đàn hồi cho da và trẻ hóa làn da.

Chi tiết tại: by.com.vn/tRawHS

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!