ECCthai.com là blog chuyên sâu về thông tin sách phát triển kinh doanh, sách phát triển bản thân (self-help). Đội ngũ review của ECCthai chia sẻ tâm huyết về những đầu sách hay đáng đọc nhất, bình luận, đánh gia chân thực dưới nhiều góc nhìn về sách. Tại đây, bạn đọc gần xa cũng có thể online mua sách, giá tốt, ship toàn quốc với thông tin được cập nhật thường xuyên. Sách có bản quyền từ nhà xuất bản.
eccthai.com/
gab.com/eccthai/posts/10609855
trello.com/c/p2BgYX7m/1-ecctha
flic.kr/p/2kU4RDv

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!