92aeb68c85bbd128

dou4cc @dou4cc@pawoo.net

Pinned Toot
dou4cc boosted

最近沉迷玄学……

dou4cc boosted

@tomcat@cmx.im 怕不是喜欢我(

现在中学生博客的UI怎么那么瘆人~

编程随想25天未发文。

Telegram被爆封中国大陆手机号:archive.is/bmWsz

北半球永久冻土内发现超过1500万加仑水银:archive.is/lZzjk

dou4cc boosted

wxw.moe似乎坏掉了,频繁500。@fghrsh

修好之前,我改用 @dou4cc

刷跨站时间线看到好多mao.daizhige.org的人。

我没关注这人啊,怎么跑我时间线上来的? pawoo.net/media/jYigyQ9FScCaWl