pawoo.net/media/eI5Fios9PXwIMO
ใŸใถใ‚“ใƒกใ‚คใƒ‰ใƒกใ‚ซๅจ˜ๆใใŸใ‹ใฃใŸใ‚“ใ ใจๆ€ใ†

pawoo.net/media/rmcx3uZ5yp2Sal
ใŠใฃใจใ‚Šใ—ใŸๆ„Ÿใ˜ใŒๆใใŸใ‹ใฃใŸใ‚“ใ ใจๆ€ใ†ใ€‚ๅฟ˜ใ‚ŒใŸ๏ผ

Show more
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!