η”»ι’γŒγƒ‡γ‚£γ‚Ήγ‚³γƒΌγƒ‰γ£γ½γ„ο½—

Follow

@ikutsukisakito γƒͺγƒ•γ‚©γƒ­γƒΌγ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌγ“γ£γ‘γ§γ‚‚γ‚ˆγ‚γ—γγ§γ™γƒΌοΌ

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!