ζ₯γšγ‹γ—γŒγ‚ŠγͺγŒγ‚‰γŠγ£γ±γ„γŸγγ—δΈŠγ’γ¦γγ‚Œγ‚‹γ²γ΅γΏγ‚“θ½ζ›Έγ

Follow

@itsukarine πŸ₯°πŸ™πŸ™

Β· Tootle for Mastodon Β· 0 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!