γͺかγͺγ‹ι–‰γ˜γ‚‰γ‚Œγͺい

@yanagiyuu ε†…θ»’η­‹γ•γ‚“γŒγ‚“γ°γ£γ¦γ€œοΌοΌ

Follow

@osprey_tgz ι–‰γ˜γŸγ‚Šι–‹γ„γŸγ‚Šγ—γ¦γ»γ—γ„

Β· Web Β· 1 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!