Follow

Mua vé xổ số kiến thiết miền Bắc trúng cần làm gì?

Người chơi khi mua vé xổ số miền Bắc nếu trúng thưởng thì cần làm gì? Những lưu ý quan trọng để không lỡ mất giải thưởng XSKTMB hôm nay

Điều đầu tiên khi trúng KQXSMB chính là bạn cần bảo vệ tờ vé số thật cẩn thận, tiếp theo bạn hãy ký tên và ghi thông tin của mình vào mặt sau của tờ vé SXMB để đánh dấu quyền sở hữu.

⏩ ⏩ ⏩ BẤM NGAY: band.us/@xsmbxosomienbac

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!