Follow

XSMB - XSKTMB - Kết quả xổ số miền Bắc quay ở đâu, có lúc mấy giờ

XSMB - Xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng ở đâu, khoảng mấy giờ thì có kết quả, hôm nay đài nào mở thưởng.

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc chiều tối ngày hôm nay, ngày mai, có từ lúc 18h15p tới 18h30p. Mỗi ngày XSMB có một đài quay thưởng, quá trình quay số diễn ra tại 53E Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc diễn ra như sau:

>>> BẤM NGAY: trello.com/xosomienbacminhngoc

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!