Thiết kế website hay xây dựng một cửa hàng cũng gần như nhau về mặt “Tư Duy”. Từ việc chọn địa điểm – việc chọn tên miền + hosting + nền tảng backend, đến trang trí sản phẩm trong gian hàng – đưa sản phẩm lên web.
webaoe.com/

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!