ζ°—γ₯γ‘γ°γ„γ‘γ«γ‚ƒγ™γ‚‚εŠεΉ΄εˆ†γ‚’θΆ…γˆγ¦γŠγ‚ŠγΎγ—γŸ

@terukikuma ζ—₯γ‚γγ‚Šγ‚«γƒ¬γƒ³γƒ€γƒΌγ οΌ

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!