δΈ­θΊ«γ‚’γ™γ‚Šγ€γΆγ—γ¦ζŽ»γζ··γœγ¦ι£ŸγΉγ‚„γ™γγ™γ‚‹γ‚„γ€γ§γ™γ€‚δΈ€ζ—₯三体。

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!