Follow

η›΄ζŽ₯θ‘Œε‹•οΌˆε€§η΅±ι ˜γ‚’εΉ³ζ‰‹ζ‰“γ‘οΌ‰

"δ»ε€§η΅±ι ˜γ€εΉ³ζ‰‹ζ‰“γ‘γ•γ‚Œγ‚‹ | ε…±εŒι€šδΏ‘"
nordot.app/775003580137799680?

Β· Web Β· 0 Β· 3 Β· 5
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!