η™»ιŒ²γ—γ¦γΏγΎγ—γŸο½ž( Β΄ β–½ ` )οΎ‰
γ¨γ‚Šγ‚γˆγšγ¨γ…γƒΌγ¨οΌ

@rityulate
γΎγŸγγ‘γ‚‰γ§γ‚‚γ‚€γƒ©γ‚Ήγƒˆγ€ζ₯½γ—みにしています!ヾ(*Β΄βˆ€ο½€*)οΎ‰

Follow

@falcon_0129 γ“γ‘γ‚‰γ“γγ‚ˆγ‚γ—γγŠι‘˜γ„γ—γΎγ™γ£(*'Ο‰'*)

Β· Β· Web Β· 0 Β· 0 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!