ε€ζˆ¦ε ΄γ§ζœ€γ‚‚ι…·δ½Ώγ•γ‚Œγ‚‹εΉΌε₯³

ログむン出ζ₯γͺγ„γ‹γ‚‰γ‚΄γƒ–γƒ­γ•γ‚“ζγ„γ¦γΎγ—γŸγ€‚γƒ­γ‚°γ‚€γƒ³γ§γγ‚‹γ‚ˆγ†γ«γͺγ£γŸγ‚“γ§ι€”δΈ­γ§ζŠ•γ’ε‡Ίγ—γΎγ—γŸγ€‚

Show more
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!