nekomi🎨 @nekomi@pawoo.net

嘟儿一个寄养了两个月的饭团,据说可文静内向不爱说话了……实则吵得我买了耳塞才能睡着,喜欢抱腿,粘人,啊……miss him already _(:з」∠)_ 就应该不还了!( ̀ ^ ́) cmx.im/media/-MnxMnPldFtRsX8ez cmx.im/media/o21XWNh2HuIjsz6tY cmx.im/media/M3-FDhzeWyj2X-Mnl cmx.im/media/pvyIpdYJCGmrXWsy2

たつき監督のこと悲しいな…

とりあえず登録した…