ζ„›ι‡Œε―Ώγ‘γ‚ƒγ‚“γ¨ζ—…ι€¨γ§γˆγ£γ‘ 

@muoto ζ„›ι‡Œε―Ώγ‘γ‚ƒγ‚“γ™γ“

ζ„›ι‡Œε―Ώγ‘γ‚ƒγ‚“γ¨ζ—…ι€¨γ§γˆγ£γ‘ 

@izuoku ζ„›ι‡Œε―Ώγ‘γ‚ƒγ‚“γ¨ζ‹δΊΊγ‚»γƒƒγ‚―γ‚Ήγ—γŸγ„

ζ„›ι‡Œε―Ώγ‘γ‚ƒγ‚“γ¨ζ—…ι€¨γ§γˆγ£γ‘ 

@muoto γ‚γ‹γ‚Šι“

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!