Follow

Det glitrer hvitt over fjellet i natt
Det er vakkert vintervær
I riket jeg bor alene, og som dronning står jeg her
Og vinden hyler lik som stormen i mitt bryst
Holdt det ikke ut, himlen så min dyst
Slipp ingen inn, la ingen se
Slik at plikten, jeg er jo født til det
Jeg dekket til det ingen så
Det vet de nå
La den gå
La den gå
Den kraften jeg skjulte før
La den gå
La den gå

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!