minirop boosted
minirop boosted
minirop boosted

Det glitrer hvitt over fjellet i natt
Det er vakkert vintervær
I riket jeg bor alene, og som dronning står jeg her
Og vinden hyler lik som stormen i mitt bryst
Holdt det ikke ut, himlen så min dyst
Slipp ingen inn, la ingen se
Slik at plikten, jeg er jo født til det
Jeg dekket til det ingen så
Det vet de nå
La den gå
La den gå
Den kraften jeg skjulte før
La den gå
La den gå

minirop boosted

N'empêche, la fachosphère a fait un truc drôlatique : ce matin, ça hurlait que "Sophia Aram a fait sa chronique en arabe" (faux), ce soir Dreuz nous apprend que "France Inter diffuse les informations en arabe". Chépa comment ils sentent dans la fachosphère, ils utilisent vraiment le téléphone arabe. On devrait le leur dire, nan ?

「Bath」は日本語の「風呂市」というですか?

minirop boosted

これを読んでいるすべての人にこんにちは。 👋

minirop boosted

f :: Option<Result<r,e>> -> e -> Result<r,e> ?

minirop boosted

進水記念日に描きました、こっちではお初の扶桑姉様ですネー pawoo.net/media/tWBIOje4bozgBU

こんいちは。私は絵を見るためにいる。

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!