γƒˆγƒͺスタン(バーヴゑン・シー)εˆΊγ•γ‚‹δΊΊγ―ζ·±ζ΅·ζ£²θ‰¦γ‚‚εˆΊγ•γ‚Šγγ†

Follow

@kutabaremsn666 γ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌ

Β· Web Β· 0 Β· 1 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!