γ‚γ‚‰γŸγ‚γΎγ—γ¦ζ˜Žγ‘γΎγ—γ¦γŠγ‚γ§γ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™γ€‚ζ˜¨εΉ΄γ―ε€§ε€‰γŠδΈ–θ©±γ«γͺγ‚ŠγΎγ—γŸγ€‚γ€€ζœ¬εΉ΄γ‚‚γͺγ«γ¨γžγ‚ˆγ‚γ—γγŠι‘˜γ„η”³γ—δΈŠγ’γΎγ™γ€‚γ€€γŠγ£γ±γ„γ€‚

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!