γŠγ―γ‚ˆγ†γ”γ–γ„γΎγ™

Follow

@acid_rain γŠγ―γ‚ˆγ†γ˜γ‚‡γ”γ–γ„γΎγ™οΌ

Β· Web Β· 1 Β· 0 Β· 0

@kutabaremsn666 γŠγ―γ‚ˆγ†γ˜γ‚‡γ§γ™οΌ

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!