γ‚ˆγγ‚ˆγθ€ƒγˆγŸγ‚‰γŠγͺかを見せγͺγ„θ‘¨η΄™η΅΅γŒεˆγ‚γ¦γͺγ“γ¨γ«δ»Šζ›΄ζ°—γ₯γπŸ€”

Follow

@mignon さいこうやで

Β· Web Β· 0 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!