Follow

Przedstawiamy kuchnie innowacyjne renomowanej działalności niemieckiej Haecker. Marka na najwyższym poziomie, odpowiedzialność i solidność wykonania zachodniej firmy. Kuchnie na wymiar Bielsko. Oferujemy w swojej ofercie kilka tysięcy rozwiązań poszczególnych modeli mebli. Posiadamy kuchnie stylizowane i ponadczasowe. kuchnie-bielsko.pl/

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!