γ„γ‚„γƒžγ‚Ήγƒˆγƒ‰γƒ³γ•γ‚“IDε€‰γˆγ‚‹γ γ‘γ§ε€§δ½œζ₯­ιŽγŽγ‚‹γ§γ—ょ

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!