γ€γ„γ£γŸγ‚ˆγ‚Šη΅΅ζγγ•γ‚“γ„γ£γ±γ„γ„γ‚‹γ€œπŸ’•γ£γ¦ζ°—ζŒγ‘γ«γͺγ‚‹γ‚“γ γ‘γ©γ€ε˜η΄”γ«θ¦‹γ€γ‘γ‚„γ™γ„γ γ‘γ γ‚ˆγ­γ“γ‚Œ

@kazuharukina ここに集まってきているし

@kazuharukina ζ˜Όγ―ζš‘γγ‚ˆγ‚‹γ―γ€γ™γšγ™γƒγƒΌ

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!