γŠγ―η«ζ›œζ—₯。
ζœγ‹γ‚‰ι›¨γŒγ€γ‚ˆγ„γ€‚

@hiyukey γŠγ―γ‚ˆγƒΌγ”γ–γ„γΎγ™γƒΌοΌ
γΎγŸγ€ι›¨γ§γ™γ‹β€¦β€¦

Follow

@kiroha
γŠγ―γ‚ˆγ†γ”γ–γ„γΎγ™γ€œγ€‚
ζœγ‹γ‚‰γ²γ©γ„ι›¨γ§γ™γ€œπŸ˜°

Β· Web Β· 0 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!