γŠγ―η«ζ›œζ—₯。
ζœγ‹γ‚‰ι›¨γŒγ€γ‚ˆγ„γ€‚

@hiyukey@pawoo.net
γŠγ―γ‚ˆγ†γ”γ–γ„γΎγ™
γ“γ£γ‘γ―γ©γ‚“γ‚ˆγ‚Š

Follow

@GreenGuiter
γγ‚Šγ‚“γ•γ‚“γ€γŠγ―γ‚ˆγ†γ”γ–γ„γΎγ™γ€œγ€‚

Β· Web Β· 0 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!