Follow

Hầm rượu Debay nằm trong quần thể khu du lịch Bà Nà Hills Đà Nẵng. Hầm rượu này được người Pháp xây dựng nhằm mục đích bảo quản các loại rượu quý hiếm được nhập trực tiếp từ Pháp. Hầm rượu Debay có chiều dài 100m và được bảo quản ở mức nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Ngày nay, hầm rượu Debay là điểm tham quan thu hút khách du lịch đến tìm hiểu văn hóa và cũng là nơi tổ chức các lễ hội bia, ẩm thực lớn của Bà Nà Hills.
divephotoguide.com/user/halotr

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!