Follow

BẢNG GIÁ VÉ CÁP TREO HÒN THƠM PHÚ QUỐC 2022 MỚI NHẤT & LƯU Ý KHI ĐI
Đi cáp treo là một trong những cách di chuyển được du khách lựa chọn nhiều nhất khi đến Hòn Thơm Phú Quốc. Giá vé cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc thường sẽ là 300k/người lớn và 250k/trẻ em (chưa tính combo vé trò chơi và ăn buffet). Để cập nhật giá vé chi tiết và mới nhất, bạn xem tại: halotravel.vn/cap-treo-hon-tho

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!