γ‘γ‚‡γ†γ©ζ›²η΅‚γ‚γ£γŸηž¬ι–“γ‚­γƒ£γ‚Ήγ‚‚η΅‚γ‚γ£γ¦θ‰

@haggy
γŠγ€γ‹γ‚Œγ‘γ‚ƒγƒΌγ‚“γƒΎ(ΰΉ‘β•Ήβ—‘β•Ή)οΎ‰"

Follow

@munyumunyu γ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™ο½žπŸ˜Œ

Β· Tootle for Mastodon Β· 0 Β· 0 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!