Follow

Ý tưởng làm đồ chơi bằng ván ép Plywood
Xin chào mọi người, tôi là Lê Thông (Giám đốc điều hành và Người sáng lập công ty Gominhtien) đây. Bài viết này dành cho quý vị đang có con nhỏ hoặc quan tâm đến sản phẩm đồ chơi an toàn cho trẻ em. Quý vị nghĩ sao về công việc thay thế toàn bộ đồ chơi cho con em mình từ nhựa hoặc mua của trung quốc sang làm bằng chất liệu ván ép? Và thay vì đi mua ngoài cửa hàng thì bạn có thể tự làm không? Bạn nghĩ sao về ý tưởng này.
note.com/gominhtien/n/nf11c657

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!