Follow

Follow Gominhtien On kit

Gominhtien chuyên cung cấp các loại ván ép plywood kích thước 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 25mm. Sản phẩm ván ép có khả năng chống ẩm, mối một, cong vênh và được ứng dụng rất rộng rãi trong sản xuất đồ gỗ nội thất hiện đại. Hiện tại, chúng tôi cung cấp các loại gỗ dán công nghiệp với đẩy đủ chủng loại và mẫu mã. Hotline: 0903 146 809

Web: kit.co/gominhtien

, ,

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!