Follow

Công trình bể bơi gia đình anh Vượng tại Đại Lải, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mới đây, Gachmosaic.info vừa bàn giao công trình bể bơi sử dụng gạch Mosaic BV483D4 cho gia đình anh Lê Vượng tại Đại Lải, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết tại: gachmosaic.info/blog/cong-trin

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!