Follow

Mẫu gạch mosaic gốm GP - 48 4685

Gạch gốm GP – 48 4685 là những viên gạch hình vuông có kích thước 48mm được gắn trên vỉ lưới với 3 sắc màu đặc trưng của gạch ốp lát là xanh đậm, xanh nhạt và trắng sữa.

Xem chi tiết tại: gachmosaic.info/gp-48-4685-p93

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!