Follow

Mẫu gạch mosaic gốm GP - 48 68

Gạch gốm GP – 48 68 được kết hợp giữa 2 sắc màu xanh tươi mát, tạo nên sự nhẹ nhàng và ấm áp. Loại gạch này không bị ăn mòn bởi hóa chất, chịu lực tác động từ bên ngoài lớn, chống tia UV.

Xem chi tiết tại: gachmosaic.info/gp-48-68-p9302

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!