Follow

Mẫu gạch mosaic gốm GP - 48 7

Gạch gốm GP – 48 7 là một trong những mẫu gạch ốp lát mới nhất tại Gachmosaicinfo. Sản phẩm có độ bền cao, tính thẩm mỹ tuyệt đối, bền màu do đó được sử dụng rộng rãi cho nhiều không gian như phòng khách, phòng tắm, bồn sục, bể bơi,…

Xem chi tiết tại: gachmosaic.info/gp-48-7-p93022

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!