ζ΅γ‚ŒγŒι€Ÿγ™γŽγ¦γ€γ„γ¦γ‘γ‚“πŸ€

γƒˆγ‚₯γƒΌγƒˆοΌ
ってγͺγ‚“γ‚„w

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!