η·εˆγƒ»γ‚€γƒ©γ‚Ήγƒˆγƒ»η”·ε­δΊΊζ°—γ‚γ‚ŠγŒγ¨γƒΌοΌpixiv.net/ranking.php?mode=dai

Show thread

@Cisyo すごい・・・確麗だ・・
γ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™

@taka12345 γ‚γγ„οΌγ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™γ‚“ο½žο½žο½žοΌ

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!