วาดๆไว้ก่อน ค่อยรวมเป็นภาพเดียวอีกที ไม่ได้เข้ามาที่นี้นานมาก ตั้งใจว่าจะโพสแนวๆจิบิๆเป็นหลัก

Show older
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!